คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ง14101 การงานอาชีพ 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
2 ง15101 การงานอาชีพ 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
3 ง12101 การงานอาชีพ 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
4 ท11101 ภาษาไทย 0/2563 นางสาวจรัญญา คำยอด
5 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2563 นางสาวจรัญญา คำยอด
6 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นายจักรพล ยินดี
7 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
8 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2563 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
9 ก34659 แนะแนว 0/2563 นางสาวจรัญญา คำยอด
10 ก34685 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2563 นางสาวจรัญญา คำยอด
11 ก34702 ชุมนุม 0/2563 นางสาวจรัญญา คำยอด
12 ท12101 ภาษาไทย 0/2563 นางสาวสายทอง ทัพธานี
13 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2563 นางสาวสายทอง ทัพธานี
14 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นายจักรพล ยินดี
15 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
16 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2563 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
17 ก51064 แนะแนว 0/2563 นางสาวสายทอง ทัพธานี
18 ก51113 ชุมนุม 0/2563 นางสาวสายทอง ทัพธานี
19 ท13101 ภาษาไทย 0/2563 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
20 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
21 ก05126 แนะแนว 0/2563 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
22 ก05126 แนะแนว 0/2563 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
23 ก05143 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2563 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
24 ก05143 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2563 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
25 ก05165 ชุมนุม 0/2563 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
26 ก05165 ชุมนุม 0/2563 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
27 ท14101 ภาษาไทย 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
28 ท15101 ภาษาไทย 0/2563 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
29 ท16101 ภาษาไทย 0/2563 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
30 ก28013 แนะแนว 0/2563 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
31 ก28031 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2563 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
32 ก28047 ชุมนุม 0/2563 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม
33 ค14101 คณิตศาสตร์ 0/2563 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
34 ค15101 คณิตศาสตร์ 0/2563 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
35 ว14101 วิทยาศาสตร์ 0/2563 นางมยุรา ปันโพธิ์
36 ว15101 วิทยาศาสตร์ 0/2563 นางมยุรา ปันโพธิ์
37 ก76697 แนะแนว 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
38 ก76719 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
39 ก76747 ชุมนุม 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
40 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นายจักรพล ยินดี
41 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นายจักรพล ยินดี
42 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
43 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
44 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
45 ศ14101 ศิลปะ 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
46 ศ15101 ศิลปะ 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
47 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2563 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
48 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2563 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
49 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2563 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
50 ก84945 แนะแนว 0/2563 นางมยุรา ปันโพธิ์
51 ก84962 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2563 นางมยุรา ปันโพธิ์
52 ก84979 ชุมนุม 0/2563 นางมยุรา ปันโพธิ์
53 ศ16101 ศิลปะ 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
54 ว11101 วิทยาศาสตร์ 0/2563 นางมยุรา ปันโพธิ์
55 ว12101 วิทยาศาสตร์ 0/2563 นางมยุรา ปันโพธิ์
56 ส12101 สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
57 ส11101 สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
58 ส14101 สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ 0/2563 นายจักรพล ยินดี
59 ส15101 สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรมหน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ 0/2563 นายจักรพล ยินดี
60 อ11201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2563 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
61 อ12201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2563 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
62 อ13201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2563 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
63 ศ11101 ศิลปะ 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
64 ศ12101 ศิลปะ 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
65 ศ13101 ศิลปะ 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
66 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2563 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
67 ก49881 ลูกเสือ-เนตรนารี 0/2563 นางสาวสายทอง ทัพธานี
68 อ14201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2563 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
69 อ15201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2563 นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง
70 อ16201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 0/2563 นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี
71 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี 0/2563 นางมยุรา ปันโพธิ์
72 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี 0/2563 นางมยุรา ปันโพธิ์
73 ง13101 การงานอาชีพ 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
74 ง16101 การงานอาชีพ 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
75 ง11101 การงานอาชีพ 0/2563 นางศิริพร ไชยวงค์ษา
76 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
77 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2563 นางมัตติกา ธุวะคำ
78 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นายจักรพล ยินดี
79 ส16102 ประวัติศาสตร์ 0/2563 นายจักรพล ยินดี
80 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2563 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์
81 ค16101 คณิตศาสตร์ 0/2563 นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์