ข้อมูลโรงเรียน จำบอน

จำบอน

จำบอน

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับจำบอน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน จำบอน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 1 1
ข้าราชการครู 1 0 1
รวม 1 1 2

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 6 4 10 1
ป.2 12 15 27 1
ป.3 10 5 15 1
ป.4 3 2 5 1
ป.5 10 12 22 1
ป.6 4 8 12 1
อ.3 2 4 6 1
รวม 47 50 97 7