ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

อนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

อนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับอนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 0 3 3

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 6 11 2
ป.2 25 24 49 2
ป.3 27 14 41 2
ป.4 29 23 52 2
ป.5 17 20 37 2
ป.6 23 15 38 2
อ.3 9 9 18 1
รวม 135 111 246 13