คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท11101 ภาษาไทย 1 1/2563 นางศรีวัย พญาปุโรหิต
2 ท12101 ภาษาไทย 2 1/2563 นางศรีวัย พญาปุโรหิต
3 ท13101 ภาษาไทย 3 1/2563 นางศรีวัย พญาปุโรหิต
4 ท14101 ภาษาไทย 4 1/2563 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
5 ท15101 ภาษาไทย 5 1/2563 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
6 ท16101 ภาษาไทย 6 1/2563 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
7 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 1/2563 นางสาวสุภาวิณี อินเหมอะ
8 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 1/2563 นายสมภพ ใจยา
9 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 1/2563 นายสมภพ ใจยา
10 ค14101 คณิตศาสตร์ 4 1/2563 นางสาวอัจฉรา จ๊ะสิงห์
11 ค15101 คณิตศาสตร์ 5 1/2563 นางสาวอัจฉรา จ๊ะสิงห์
12 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 1/2563 นางสาวอัจฉรา จ๊ะสิงห์
13 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1/2563 นายอานนท์ จันทร์ชุม
14 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 1/2563 นายอานนท์ จันทร์ชุม
15 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1/2563 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
16 ง15101 การงานอาชีพ 5 1/2563 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
17 ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 1/2563 นางสาวอัจฉรา จ๊ะสิงห์
18 ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 1/2563 นางสาวอัจฉรา จ๊ะสิงห์
19 อ11101 ภาษาต่างประเทศ 1 1/2563 นางดาวเรือง ขาววัด
20 ก57849 แนะแนว 5 1/2563 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
21 ก58005 ชุมนุม 5 1/2563 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
22 ก58591 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 5 1/2563 นายอดุลย์ ดวงกางกอ