ข้อมูลรายวิชาประวัติศาสตร์

ข้อมูลรายวิชาประวัติศาสตร์
ชื่อวิชา :
ประวัติศาสตร์
รหัสวิชา :
ส14102
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มศาสนา
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 1/2564
บทที่ : 1 ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ
ที่: 1 เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
2 ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 1/2564
บทที่ : 1 การแบ่งยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์
ที่: 1 ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
3 การตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในดินแดนไทย 1/2564
บทที่ : 1 พัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย
4 พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 2/2564
บทที่ : 1 แคว้นในดินแดนไทยและการสืบค้นข้อมูลแคว้นโบราณสมัยประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
5 อาณาจักรสุโขทัย 2/2564
บทที่ : 1 การตั้งอาณาจักรสุโขทัย