ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ชื่อวิชา :
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
รหัสวิชา :
อ13201
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน80 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 บทที่1 Friends 1/2564
2 บทที่2 My meals 1/2564
3 บทที่3 Whose purse is it? 1/2564
4 บทที่4 What are you doing? 1/2564
5 บทที่5 Telling the time 2/2564
6 บทที่6 Free time 2/2564
7 บทที่7 Places around me 2/2564
8 บทที่8 Home sweet home 2/2564