ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ชื่อวิชา :
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
รหัสวิชา :
อ11201
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน80 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 บทที่1 You and me 1/2564
2 บทที่2 Numbers 1/2564
3 บทที่3 Colors 1/2564
4 บทที่4 What do I have? 1/2564
5 บทที่5 Can I have? 2/2564
6 บทที่6 I am six 2/2564
7 บทที่7 My body 2/2564
8 บทที่8 What's this? What's that? 2/2564