ข้อมูลรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวิชา :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา :
ว15101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
3.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
60 ชม. / ภาคเรียน120 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส์
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 แรงและพลังงาน 1/2564
บทที่ : 1 แรงลัพธ์
บทที่ : 2 แรงเสียดทาน
บทที่ : 3 เสียงกับการได้ยิน
2 การเปลี่ยนแปลงของสาร 1/2564
บทที่ : 1 การเปลี่ยนสถานะ
บทที่ : 2 การละลาย
บทที่ : 3 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
บทที่ : 4 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้
3 การค้นหาข้อมูล 1/2564
บทที่ : 1 การค้นหาข้อมูลและการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
4 การแก้ปัญหา 1/2564
บทที่ : 1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
บทที่ : 2 การรวบรวมข้อมูล
บทที่ : 3 การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
5 การนำเสนอข้อมูล 1/2564
บทที่ : 1 การนำเสนอข้อมูล
6 วัฎจักรของน้ำ 2/2564
บทที่ : 1 แหล่งน้ำ
บทที่ : 2 เมฆ หมอก น้ำค้างและน้ำค้างแข็ง
บทที่ : 3 หยาดน้ำฟ้า
บทที่ : 4 การหมุนเวียนของน้ำ
7 วัฎจักรการปรากฎของกลุ่มดาว 2/2564
บทที่ : 1 ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์
บทที่ : 2 ดวงดาวบนท้องฟ้า
8 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 2/2564
บทที่ : 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
9 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2/2564
บทที่ : 1 โครงสร้างลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่
บทที่ : 2 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
บทที่ : 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
10 อินเตอร์เน็ตน่ารู้ 2/2564
บทที่ : 1 อินเตอร์เน็ตน่ารู้
11 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 2/2564
บทที่ : 1 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย