ข้อมูลรายวิชาศิลปะ

ข้อมูลรายวิชาศิลปะ
ชื่อวิชา :
ศิลปะ
รหัสวิชา :
ศ11101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 ทัศน์ศิลป์น่ารู้ 1/2564
บทที่ : 1 ทัศน์ศิลป์น่ารู้
2 ความรู้สึกของฉัน 1/2564
บทที่ : 2 ความรู้สึกของฉัน
3 สนุกกับสีเทียน 1/2564
บทที่ : 3 สนุกกับสีเทียน
4 ฝนสีไม้ให้สนุก 1/2564
บทที่ : 4 ฝนสีไม้ให้สนุก
5 เล่นสีน้ำกันดีกว่า 1/2564
บทที่ : 5 เล่นสีน้ำกันดีกว่า
6 ทัศนศิลป์รอบตัว 1/2564
บทที่ : 6 ทัศน์ศิลป์รอบตัว
7 เสียงและคุณสมบัติของเสียง 2/2564
บทที่ : 7 เสียงและคุณสมบัติของเสียง
8 สนุกกับดนตรี 2/2564
บทที่ : 8 สนุกกับดนตรี
9 เพลงไทยไพเราะ 2/2564
บทที่ : 9 เพลงไทยไพเราะ
10 เพลงในท้องถิ่น 2/2564
บทที่ : 10 เพลงในท้องถิ่น
11 การร่วมกิจกรรมทางดนตรีในวันสำคัญ 2/2564
บทที่ : 11 การร่วมกิจกรรมทางดนตรีในวันสำคัญ
12 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 2/2564
บทที่ : 12 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
13 ภาษาท่าและนาฏศัพท์ 2/2564
บทที่ : 13 ภาษาท่าและนาฏยศัพท์
14 การชมการแสดงนาฏศิลป์ 2/2564
บทที่ : 14 การชมการแสดงนาฏศิลป์
15 การละเล่นพื้นเมือง 2/2564
บทที่ : 15 การละเล่นพื้นเมือง