บทเรียนออนไลน์[อื่นๆ]

บทเรียนออนไลน์[อื่นๆ]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายจักรพล ยินดี
2 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายจักรพล ยินดี
3 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายจักรพล ยินดี
4 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายจักรพล ยินดี
5 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายจักรพล ยินดี
6 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายจักรพล ยินดี