นายประหยัด ทัพธานี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางญาดา สายสูง

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ

นายฐปนนท์ ใจกล้า

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ

นางดาวเรือง ขาววัด

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.๑

นางสาวบุษกร อุ่นติ๊บ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นางศรีวัย พญาปุโรหิต

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสมภพ ใจยา

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ

นายอดุลย์ ดวงกางกอ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา จ๊ะสิงห์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.๑

นายอานนท์ จันทร์ชุม

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.๑

นายยวน สร้อยข่าย

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า ระดับ 4

นางสาวสุภาวิณี อินเหมอะ

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวอารีรัตน์ ผันแก้ว

ตำแหน่ง : ครูวิกฤต

นายนิวัฒน์ อ้ายจาย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ