สถิตินักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 19 24 43 2
ป.2 18 12 30 1
ป.3 24 21 45 2
ป.4 14 16 30 1
ป.5 14 14 28 1
ป.6 10 11 21 1
อ.2 8 7 15 2
อ.3 10 6 16 1
รวม 117 111 228 11

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 9 11 20 นายอานนท์ จันทร์ชุม
ป.1/2 10 13 23 นางสาวสุภาวิณี อินเหมอะ
ป.2/1 18 12 30 นางญาดา สายสูง
ป.3/1 14 10 24 นางดาวเรือง ขาววัด
ป.3/2 10 11 21 นายสมภพ ใจยา
ป.4/1 14 16 30 นายฐปนนท์ ใจกล้า
ป.5/1 14 14 28 นายอดุลย์ ดวงกางกอ
ป.6/1 10 11 21 นางสาวอัจฉรา จ๊ะสิงห์
อ.2/1 7 7 14 นางสาวอารีรัตน์ ผันแก้ว
อ.2/2 1 0 1
อ.3/1 10 6 16 นางสาวบุษกร อุ่นติ๊บ
รวม 117 111 228