นางสาวณฐิตา เพ็ชร์จินดา

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 256010001XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088769XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าซางเหนือ
 • ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1003
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 1003

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่