นายยวน สร้อยข่าย

ช่างไฟฟ้า ระดับ 4

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357020057XXXX
 • วันเกิด : 26/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081796XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลดงมหาวัน
 • ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
 • ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า ระดับ 4
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่