นายมานัส มณีวรรณ

ครู ชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357020021XXXX
 • วันเกิด : 05/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 091859XXXX
 • Facebook :
 • Email : manut.manee@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลดงมหาวัน
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6533
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่