อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

Tabs

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ยิ้มง่าย ทักทายเก่ง เคร่งวินัย ใส่ใจการเรียน


สีประจำโรงเรียน 

“ฟ้า  ขาว”


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนดี วิถีการเรียนรู้


ปรัชญาสถานศึกษา

สุสฺสูสํ  ลภเต  ปญฺญํ    ผู้ตั้งใจศึกษา  ย่อมได้ปัญญา 


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน      

ธง     ฟ้า   -   ขาว


โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ

หมู่ที่ 16 บ้านป่าซางเหนือ
ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

0924190216

pasangnua@pasangnua.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านป่าซางเหนือ. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon